GEBRUIKSVOORWAARDEN

Het gebruik van de website impliceert dat de bezoeker (hierna ‘de gebruiker’ genoemd) zich stilzwijgend akkoord verklaart met onderstaande gebruiksvoorwaarden.

Onder ‘informatie’ wordt hieronder verstaan informatie onder welke vorm dan ook zoals teksten, lay-out, afbeeldingen, software, grafische elementen of andere items.


1. Gebruik beperkt tot persoonlijke doeleinden

De informatie in deze website is bestemd voor persoonlijke (privé) en niet-commerciële doeleinden. De gebruiker is niet gemachtigd welke informatie dan ook die wordt bekomen via deze website op om het even welke manier en onder welke vorm dan ook commercieel te exploiteren.
Het is evenzeer verboden om deze informatie elektronisch op te slaan of te gebruiken voor onwettige doeleinden.


2. Aansprakelijkheid

De Vleeshouwerij besteedt veel zorg aan de creatie en opvolging van deze website; de informatie die via deze website wordt verstrekt, is in principe afkomstig van betrouwbare bronnen.
Nochtans kan De Vleeshouwerij noch de juistheid, noch de volledigheid, of de geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook garanderen. Alle verstrekte informatie wordt zonder garantie van om het even welke aard verschaft.
De gebruiker wordt ervoor gewaarschuwd dat de verstrekte informatie periodiek kan worden gewijzigd zonder voorafgaande verwittiging.
De Vleeshouwerij kan niet aansprakelijk gesteld worden voor om het even welk initiatief dat de gebruiker op basis van de verstrekte informatie zou nemen
De Vleeshouwerij kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor eventuele directe, indirecte, incidentele schade of om het even welke andere schade die het gevolg zou zijn of zou voortvloeien uit of verband zou houden met het gebruik van de De Vleeshouwerij website of de onmogelijkheid deze te gebruiken.
De Vleeshouwerij kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, fouten of onderbrekingen in de elektronische publicatie van de website.


3. Hyperlinks naar sites van derden

De De Vleeshouwerij website bevat hyperlinks naar websites die worden beheerd door derden.
Deze links worden uitsluitend voor het comfort van de gebruiker aangeboden. De Vleeshouwerij is niet verantwoordelijk voor de inhoud, noch voor de beschikbaarheid, het bestaan ervan of het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt.
Het aanbieden door De Vleeshouwerij van hyperlinks naar andere websites betekent niet dat De Vleeshouwerij de elementen die deze sites bevatten zou goedkeuren; noch impliceert het feit dat De Vleeshouwerij haar gebruikers het gemak van hyperlinks aanbiedt noodzakelijkerwijze enige samenwerking tussen De Vleeshouwerij en de uitbaters van deze sites.
De Vleeshouwerij kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor fouten in adressen van websites of domeinnamen op deze website.


4. Intellectuele eigendomsrechten

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie eigendom is en blijft van De Vleeshouwerij.
De teksten, afbeeldingen en andere items die op deze site verschijnen worden door het auteursrecht beschermd. Reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen en gebruik voor commerciële doeleinden zijn strikt verboden, tenzij indien voorafgaandelijk, de schriftelijke toestemming van de titularis van het auteursrecht werd bekomen.
Het opslaan en uitprinten van informatie van De Vleeshouwerij is in het algemeen enkel toegestaan indien De Vleeshouwerij hiertoe uitdrukkelijk de mogelijkheid biedt.
Het opslaan van informatie van De Vleeshouwerij in een database is niet toegestaan (met uitzondering van het automatisch “cachen “ van de informatie door de browser).
Sommige namen, tekens of logo’s die op deze website worden gebruikt zijn geregistreerde (en aldus beschermde) handelsmerken.
De teksten, lay-out, afbeeldingen en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het internationale auteursrecht. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook - elektronisch, mechanisch of anders - zijn streng verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door de eigenaar van het auteursrecht. Elke inbreuk op het hierboven beschrevene kan leiden tot burgerrechtelijke of strafrechtelijke vervolging.


5. Bescherming van de Privacy

De Vleeshouwerij respecteert en beschermt de privacy van de gebruikers van haar website.
Het verzamelen van “persoonlijke gegevens” via onze website en het gebruik dat De Vleeshouwerij van deze gegevens maakt, is strikt in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische Wet van 8 december 1992 op de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer t.o.v. de verwerking van persoonsgegevens.
Bij het invullen van een elektronisch formulier vraagt De Vleeshouwerij u een minimum aan persoonsgegevens, teneinde u te kunnen contacteren.
Deze persoonsgegevens worden verzameld, opgenomen in ons adressenbestand en worden uitsluitend gebruikt voor interne doeleinden.

Deze persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden, en worden enkel gebruikt voor promotie van De Vleeshouwerij.

Uiteraard kan de gebruiker die niet wenst dat zijn persoonlijke gegevens op de hoger beschreven manier worden gebruikt, dit op de daarvoor voorbehouden plaats bij de registratieprocedure aanduiden.

Recht op inzage en correctie

Elke persoon die zijn identiteit bewijst, heeft het recht om toegang te vragen en te verkrijgen tot zijn/haar persoonsgegevens die door De Vleeshouwerij worden verwerkt. Daarenboven kan deze persoon ten alle tijde en kosteloos de verbetering van deze gegevens vragen. Het verzoek tot toegang tot of wijziging van persoonlijke gegevens moet worden gericht per post met bewijs van identiteit aan De Vleeshouwerij, Wakkensesteenweg 75, 8720 Dentergem (Oeselgem).
Hij/zij kan zich eveneens verzetten tegen het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden via e-mail gericht aan info@devleeshouwerij.be

Wijziging en kennisgeving van deze privacy regeling

De Vleeshouwerij behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring ten allen tijde aan te passen. Uiteraard zal zij de gebruikers van haar website hiervan op de hoogte stellen op haar website of via e-mail.


6. Slotbepaling

De Vleeshouwerij is de benaming van De Vleeshouwerij Belgium, Wakkensesteenweg 75, 8720 Dentergem (Oeselgem)
en wordt door haar in rechte vertegenwoordigd.
Ieder geschil met betrekking tot deze website wordt door het Belgisch recht beheerst en de rechtbanken van Kortrijk en Waregem (België) zijn uitsluitend bevoegd.